Opprette timeliste

 


En ny timeliste oppretter du ved å gå inn på menyalternativet "Ny timeliste" " i menyen til venstre.


Her velger du først oppdraget som timene du har jobbet gjelder (se oppdragsbekreftelsen du har fått tilsendt). Deretter velger du måneden timene du har arbeidet gjelder for - og til slutt timelistetype - d.v.s. om timene gjelder den 1. -15. i måneden, 16. - siste dag i måneden, eller om du ønsker å sende inn en timeliste for hele måneden under ett. Merk at du kun kan opprette en timeliste av hver type innenfor det enkelte oppdrag/månedsperiode, og at utfylte datoer ikke må overlappe hverandre. Når du har gjort alle valgene, trykker du på knappen Ok for å opprette timelisten.

Dersom du prøver å opprette en timeliste for en periode som ligger utenfor oppdragets start- og sluttdato, gis det melding om dette, og timelisten opprettes ikke.

Dersom du vil ha slettet en allerede opprettet timeliste, må du kontakte oss for å få den slettet. Dette kan gjøres ved å kontakte din kontaktperson/personalkonsulent. Husk å oppgi oppdragsnummer, måned og timelistetype hvis du sender mail.

Du kan når som helst se på og kontrollere status på timelistene dine ved å velge menyalternativet "Etablerte timelister" for å se timelister du ennå ikke har sendt inn, eller "Innsendte timelister" for alle historiske timelister. Merk at du her også kan følge med på om timelisten din er på vei til attestasjon, er under behandling hos lønningskontoret, eller ligger klar til lønnsoverføring.

 

Utfylling av timelisten

 

NB! Ikke bruk back/forward knappene i nettleseren når du registrerer timer. Benytt menyvalgene for å hente opp/se på innsendte/aktive timelister.

 

Normaltid
Kolonnen for normaltid skal fylles ut med normal arbeidstid pr. dag. Vanligvis er dette 8 timer pr. dag, men dette kan også variere fra oppdrag til oppdrag. Husk at spisepauser skal trekkes ifra. Hvis man blir bedt om å jobbe helt eller delvis i pausen, trekkes ikke denne fra. Da skal det alltid fylles ut 00 i spisepausefeltet. Spisepause må fylles ut dersom den skal trekkes.
OBS! Dersom det er avtalt spesielle satser for ubekvem arbeidstid, skal klokkeslett fra-til alltid fylles ut i normaltidskolonnen.

 

Overtid
Har du blitt bedt om å jobbe utover din ordinære arbeidstid (8 timer), føres dette opp i overtidskolonnen. Vi viser ellers til arbeidsmiljølovens § 50, vedrørende overtidsarbeide.
Hvis du er i tvil om overstående, vennligst kontakt din konsulent i Manpower.


Andre timer - koder


Hvis du ikke har jobbet slik din arbeidsinstruks tilsier, eller du vet etter avtale med konsulent at visse timer ikke skal faktureres kunden pga. sykdom, ferie, kurs ol. bruker du kolonnen for andre timer med en kode som forklaring. Hvis man har vært borte deler av dagen skal dette føres i kolonnen for andre timer. I normaltid-feltet fyller man ut full dag. (Timene man har vært borte, trekkes automatisk fra totalen). Har man derimot ikke jobbet noe i løpet av dagen er det KUN kolonnen for andre timer som skal fylles ut.


Forklaring til koder:


Kode 2 Lege/tannlege m/ lønn
Benyttes hvis du må til lege/tannlege i arbeidstiden.

 

Kode 3 Helligdagsgodtgjørelse
Skal benyttes ved helligdagene 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1.påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag dersom dette var dager du normalt skulle arbeidet. Se informasjon på den aktuelle oppdragsbekreftelse og informasjon på våre hjemmesider om regler for lønn på helligdager.

 

Kode 4 Lønn for 1./17. mai
Skal benyttes kun ved 1. og 17. mai dersom dette er dager du normalt skulle jobbet. Koden kan benyttes av alle vikarer, uavhengig av hvor lenge du har jobbet.

 

Kode 5 Opplæring/kurs m/lønn
Benyttes når du er på kurs eller opplæring, enten hos kunden eller Manpower. Betaling for denne dagen skal på forhånd være avklart med konsulent. Merk at denne koden kun skal brukes i tilfeller hvor kunden/oppdragsgiver ikke skal faktureres.
Eksempel på dette er samtaler med konsulent eller opplæring hos kunden i begynnelsen av et oppdrag. Skriv gjerne en kommentar i feltet "Kommentar til lønningskontor" som forklarer hva du har vært på.

 

Kode 6 Sykefravær
Skal brukes ved fravær som skyldes egen sykdom eller barn/barnepassers sykdom. Sykepenger utbetales ikke uten godkjent syk- eller egenmelding, og konsulenten din i Manpower skal varsles første fraværsdag. Vi henviser forøvrig til ordinær lovgivning omkring sykepenger.
Ved barns sykdom minner vi om at barnets navn og fødselsår skal oppgis i feltet "Kommentar til lønningskontor".

 

Kode 7 Ferie
Koden brukes ved uttak av feriedager. Uttak av feriedager avtales med konsulent på forhånd. Feriepenger utbetales etter gjeldende regler i Ferieloven. For timelønnede vil opptjente feriepenger utbetales ved første lønn i juni.

 

Kode 8 Privat ærend
Koden brukes ved alle private ærend i arbeidstiden som du ikke skal ha betalt for.

 

Kode 9 Svangerskapskontroll
Dersom du har vært fraværende innenfor normal arbeidstid for å gå til svangerskapskontroll benyttes denne koden. Koden kan ikke benyttes av ektemann eller samboer som følger den gravide til kontroll.

 

Hvor ofte bør listen fylles ut?
DU BØR FYLLE UT LISTEN HVER DAG, OG DET ER VIKTIG Å LAGRE HVER GANG DU HAR GJORT EN REGISTRERING.
Neste gang du logger deg inn på samme oppdrag/måned vil timelisten se slik ut som da du lagret den sist.

 

Utskrift av timelisten?
Velg skrivervennlig versjon nederst på timelisten, og skriv ut fra arket du får opp.

 

Bankkontonummer
Hvis du ikke tidligere har oppgitt ditt bankkontonummer til Manpower, eller du har skiftet konto fylles dette inn i eget felt på listen. Husk at dette kun skal oppgis hvis vi ikke har fått dette fra deg tidligere.
Hvis vi ikke har ditt kontonummer registrert i vårt system, vil din lønn bli lagt på vent til vi har mottatt ditt kontonummer. Du finner skjema for innmelding av kontonummer på våre hjemmesider under Timeregistrering. Alternativt kan du sende det inn på din neste timeliste.

 

Andre opplysninger fra medarbeider
Merknader eller beskjeder du ønsker å gi lønningskontoret kan fylles ut i dette feltet.

 

Andre vedlegg
Andre vedlegg som reiseregning, utgiftsrapport eller kilometerskjema sendes inn med posten som tidligere. Hvis slike skjema skal brukes, fåes disse ved å kontakte din konsulent i Manpower. Husk at du alltid fyller ut alle nødvendige felt og at originalkvitteringer tapes opp på hvite ark og nummereres.

 

Lagring og Innsending

 

Hvordan lagre/sende inn timelisten?
For hver gang du har gjort de registreringer du skal på den aktuelle timelisten, klikker du på knappen  Lagre/kontrollere nederst på timelisten. Nå summeres og kontrolleres timelisten og alle registreringene blir lagret.
Dersom det oppdages en feil, vil du få melding om dette øverst i bildet, i tillegg til at du ser en
orange firkant rundt ruter som bør kontrolleres, og/eller en rød firkant rundt ruter som er feil utfylt.
Vær obs på at ruter med rød firkant ignoreres dersom du velger å sende inn uten å endre utfyllingen i disse feltene.

 

Eksempel på utfylling som gir rød rute:
Dersom det ikke er fylt ut spisepause.

 

Eksempel på utfylling som gir rød rute:
Dersom du har angitt klokkeslett som ikke eksisterer.

 

Når timelisten er ferdig utfylt for perioden, og alle feil er rettet, sendes listen inn ved å trykke på knappen "Send inn " nederst på timelisten. Du vil umiddelbart få en bekreftelse på at den er sendt inn på riktig vis. Etter at listen er sendt inn har du ingen mulighet til å gjøre endringer.

 

Hvis du vil sjekke om du har sendt inn timelisten din, kan du sjekke under "Innsendte timelister". Ligger timelisten her, er den sendt inn til oss.

 

Når skal timelisten sendes inn?
Timelisten skal sendes inn ved periodeslutt - se lønnskalender på vår hjemmesider.
Dersom ditt oppdrag slutter tidligere enn dette, sender du selvfølgelig inn timelisten siste arbeidsdag i oppdraget.
Listen din skal være oss i hende senest på innleveringsdag kl. 24.00, slik det står på kalenderkortet som viser frister og utbetalingsdatoer.

 

Statistikk

 

Her vil du få tilgang til ulike statistikker over dine innrapporterte timer. Statistikken som foreløpig ligger tilgjengelig, viser timer brukt per oppdrag.


Min Profil

Her kan du endre passord og epostadresse. Velg et passord som er enkelt for deg å huske.

For hjelp/spørsmål kan du ta kontakt med din kontaktperson/personalkonsulent på telefon 22 01 80 00.